Allmänna villkor

1 Leverantörens åtagande
1.1 Leverantören ska från respektive avtalad Startdag tillhandahålla Tjänster vid Anslutningspunkten och utföra avtalade Tilläggstjänster.
1.2 Leverantören ska medverka i uppstart av Tjänsten i enlighet med punkt 3.
1.3 Leverantören ska utföra sina uppgifter på ett fackmannamässigt sätt. Tjänsten ska, om annat inte framgår av Specifikationen, utföras enligt de metoder och standarder som leverantören normalt tillämpar för denna typ av tjänst.
2 Kundens åtagande
2.1 För att leverantören ska kunna utföra sina åtaganden enligt Avtalet ska kunden ansvara för följande:
a) Kunden ska lämna uppgifter för leverantörens arbete vid uppstart av Tjänsten, granska handlingar och meddela beslut samt i övrigt fortlöpande lämna de upplysningar som är nödvändiga för att leverantören ska kunna genomföra sina åtaganden enligt Avtalet.
b) Kunden ansvarar för kommunikationen mellan kunden och Anslutningspunkten samt för att kunden innehar den utrustning och programvara som krävs för nyttjande av Tjänsten,
c) Kunden ansvarar för fel eller brist i Kundens Programvara,
d) Kunden ska tillse (i) att Kundens Data är fritt från virus, trojaner, maskar eller annan skadlig programvara eller kod, (ii) att Kundens Data är i överenskommet format, samt (iii) att Kundens Data på annat sätt inte kan skada eller inverka negativt på leverantörens system eller Tjänsten,
e) Kunden ansvarar för att inloggningsuppgifter, säkerhetsmetoder och annan information som leverantören tillhandahåller för tillgång till Tjänsten, hanteras med sekretess i enlighet, med punkten 16. Kunden ska omedelbart meddela leverantören för det fall obehörig fått kunskap om information enligt denna punkt.
3 Uppstart av Tjänsten
3.1 Leverantören är ansvarig för att Tjänsten är tillgänglig för kunden från och med avtalad Startdag. Leverantören ska i god tid ha lämnat de anvisningar som erfordras för att kunden ska kunna börja nyttja Tjänsten från avtalad Startdag. Om parterna överenskommit därom ska leverantören som Tilläggstjänst bistå kunden med uppstart av Tjänsten.
3.2 Vid försening av Startdagen i förhållande till avtalad Startdag har kunden rätt till vite för varje påbörjad förseningsvecka med 1 % av 3 månadsavgifter för Tjänsten, dock sammanlagt högst 10 % därav. Därutöver har kunden ingen rätt till skadestånd eller annan ersättning på grund av försening, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.
3.3 Leverantören har rätt till skälig tidsförlängning om leverantören försenas beroende på omständighet som kunden svarar för eller sådan omständighet som anges i punkt 20.1.
3.4 Har Startdag för Tjänsten försenats i förhållande till avtalad startdag med 2 månader, får kunden skriftligen ge leverantören en slutlig och skälig frist om när Startdagen ska ha inträtt. Om leverantören även efter fristens utgång är försenad får kunden genom skriftligt meddelande till leverantören häva Avtalet. Häver kunden Avtalet har kunden rätt till skadestånd i den utsträckning skadan inte täcks av ersättningen enligt punkt 3.2, dock med den begränsning som anges i punkt 18.2.
4 Allmänt om Tjänsten
4.1 Startdagen för tjänsten skall anses vara den dag kunden gör leveransgodkännande av tjänsten, eller 5 arbetsdagar efter av leverantören genomförd acceptanstest, förutsatt att kunden inte påkallat problem eller förändringar under denna tid i tjänsten.
4.2 Tjänstens innehåll framgår av Specifikationen. Om annat inte framgår av Specifikationen ansvarar leverantören inte för lagring eller säkerhetskopiering av Kundens Data.
4.3 Leverantören får anlita underleverantör för fullgörande av Tjänsten och andra åtaganden enligt Avtalet. Leverantören ansvarar för underleverantörs arbete som om arbetet utförts av leverantören själv.
4.4 Leverantören får tillhandahålla hela eller delar av Tjänsten från annat land under förutsättning att leverantören i övrigt uppfyller villkoren i Avtalet.
4.5 Leverantören ska införa nya uppdateringar/versioner, som leverantören utvecklat och i den utsträckning leverantören finner det lämpligt för Tjänsten.
4.6 Leverantören får utan föregående underrättelse till kunden företa ändringar i Tjänsten eller hur Tjänsten tillhandahålls, som skäligen inte innebär olägenhet för kunden. Leverantören får företa andra ändringar i Tjänsten eller hur Tjänsten tillhandahålls 3 månader efter det att kunden underrättats därom. Kunden äger då rätt att senast vid ändringens ikraftträdande säga upp Tjänsten till upphörande vid dagen för förändringens ikraftträdande eller till den senare dag som anges i uppsägningen dock senast 3 månader från förändringens ikraftträdande. Leverantörens förändringar far inte strida mot överenskomna krav för Tjänsten.
4.7 Leverantören får dock även om det medför olägenhet för kunden införa uppdateringar i Applikationen för att skydda Tjänsten av säkerhetsmässiga skäl.
5 Dokumentation
5.1 Leverantören tillhandahåller erforderlig användardokumentation, om sådan finns tillgänglig, för Applikationens nyttjande i form av handböcker eller andra anvisningar. Användardokumentationen ska vara på svenska eller engelska.
6 Kundens användning av Tjänsten
6.1 Kunden får, om annat inte avtalats, en icke-exklusiv rätt att nyttja Tjänsten enbart i kundens egen verksamhet.
6.2 Kunden får inte kopiera programvara som ingår i Tjänsten eller låta annan än Användare nyttja Tjänsten.
6.3 Kunden är ansvarig för att ange vilka som är behöriga att använda Tjänsten. Kunden ska omedelbart meddela Leverantören om en Användare inte längre är behörig att ha tillgång till Tjänsten. Kunden ansvarar för Användares nyttjande av Tjänsten.
6.4 Kunden är skyldig att följa av leverantören lämnade instruktioner för Tjänstens användande.
6.5 Kunden får endast nyttja Applikationen för det antal Användare och/eller den volym som finns angivna i Avtalet. Maximal lagringsyta i tjänsten uppgår till 1GB om inte annat har överenskommits.
7 Ansvar för innehållet i Kundens Data.
7.1 Kunden ansvarar, och ska hålla leverantören skadeslös, för att Kundens Data som hanteras inom Tjänsten inte gör intrång i tredje mans rätt eller på annat sätt står i strid med gällande lagstiftning.
8 Begränsning av åtkomst till Tjänsten
8.1 För det fall tillhandahållandet av Tjänsten medför skada eller risk för skada för leverantören äger leverantören rätt att stänga av eller begränsa åtkomsten till Tjänsten. Leverantören får i samband därmed inte vidta åtgärder på annat sätt än vad som är försvarligt efter omständigheterna. Kunden ska snarast möjligt underrättas om begränsning av åtkomsten till Tjänsten.
9 Servicenivå
9.1 Parterna har överenskommit om servicenivåer för Tjänsten på sätt som framgår av bilaga eller Specifikationen.
9.2 Om annat inte framgår av Avtalet om avtalade servicenivåer, har leverantören rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Leverantören ska utföra sådan åtgärd skyndsamt och på ett sådant sätt att störningarna begränsas. Leverantören åtar sig att meddela kunden inom skälig tid före sådant åtgärd och om möjligt förlägga planerade åtgärder till tid utanför normal arbetstid.
10 Kontaktpersoner
10.1 Parterna ska utse varsin kontaktperson som har ansvar för samarbetet enligt detta Avtal. Motparten ska underrättas om valet av kontaktperson. Kontaktpersonerna ska ha behörighet att företräda sin part, inom ramen för Avtalet.
11 Ersättning, avgifter och betalningsvillkor
11.1 Avgifter
För leverantörens utförande av Tjänsten ska kunden från Startdagen betala den ersättning som framgår av bilaga. För Tilläggstjänster ska kunden betala enligt leverantörens vid varje tidpunkt gällande prislista. Har överenskommelse träffats om timarvoden, sker debitering enligt löpande räkning med avtalade timarvoden. Avgifterna är exklusive moms, andra skatter och pålagor. Om annat ej framkommer av bilaga ska fasta avgifter faktureras periodvis i förskott.
11.2 Avgiftsändring
Leverantören har rätt att från och med nytt kalenderår en gång per år ändra samtliga avgifter i överensstämmelse med förändringen enligt Statistiska Centralbyråns IT konsultindex, om inte annat framgår av Avtalet.
11.3 Annan ersättning
Om Leverantören förorsakas merarbete eller merkostnader på grund av omständigheter som kunden ansvarar för ska kunden ersätta leverantören för sådant merarbete och sådan merkostnad enligt leverantörens vid tillfället gällande prislista.
11.4 Slutkrav
Leverantören ska senast 12 månader efter respektive tjänstemånad avslutats översända faktura till kunden omfattande samtliga återstående krav avseende den tjänstemånaden. Har leverantören inte gjort detta förlorar leverantören sin rätt till ersättning för utförda tjänster eller arbete däribland sådan ersättning som avses i punkt 11.3, dock inte rätten att göra gällande fordran kvittningsvis.
11.5 Dröjsmål
Är kunden i dröjsmål med betalning och har leverantören skriftligen anmodat kunden att betala förfallet belopp, får leverantören avbryta fortsatt tillhandahållande av Tjänsten 30 dagar efter skriftlig underrättelse därom till kunden med hänvisning till denna punkt
12 Immateriella rättigheter
12.1 Leverantören och/eller leverantörens licensgivare har samtliga rättigheter till Tjänsten samt däri ingående programvaror.
13 Rätt till Kundens Data
13.1 I förhållandet mellan kund och leverantör har kunden samtliga rättigheter till Kundens Data.
13.2 I det fall leverantören för logg över Tjänstens användning får, om annat inte överenskommits, uppgifter från loggen enbart användas av leverantören för vad som krävs för Tjänstens utförande eller Tjänstens förbättrande. Leverantören ska låta kunden ta del av de uppgifter som leverantören registrerar avseende användande av Tjänsten enligt denna punkt om detta särskilt överenskommits. De personuppgifter som kunden är personuppgiftsansvarig för ska kunden alltid ha rätt att få del av.
14 Personuppgifter
14.1 Kunden är ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Avseende personuppgifter som behandlas inom ramen for Tjänsten är kunden personuppgiftsansvarig och leverantören personuppgiftsbiträde. Leverantören förbinder sig att bara behandla personuppgifter i enlighet med Avtalet och kundens skriftliga instruktioner. Leverantören ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som överenskommits.
15 Säkerhet
15.1 Leverantören ska följa de säkerhetsföreskrifter som leverantören vid var tid har angivit på den webbplats eller annan åtkomlig plats som är angiven i Specifikationen. Leverantören äger efter Avtalets träffande ändra gällande säkerhetsföreskrifter enligt bestämmelserna i punkt 4.6.
16 Sekretess
16.1 Vardera parten förbinder sig att inte utan den andra partens medgivande till tredje man under avtalstiden eller under en tid av tre år därefter utlämna uppgifter om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs eller yrkeshemlighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas information som parten angivit vara konfidentiell. Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för honom på annat, sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller ej heller när part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter.
16.2 Part ska genom sekretessförbindelse med personal eller andra lämpliga åtgärder tillse att sekretess enligt ovan iakttas. Part ansvarar för att även anlitad underleverantör samt dess anställda som berörs av uppdraget undertecknar en sekretessförbindelse av motsvarande innehåll till förmån för den andra parten.
17 Ansvar för Tjänsten
17.1 Med fel i Applikationen menas avvikelser från av leverantören använda produktbeskrivningar för aktuell uppdatering/ version eller release av Applikationen samt avvikelser från allmänt tillämpade normer för motsvarande programvaror.
17.2 Om det är fel i Applikationen ska leverantören med den skyndsamhet som omständigheterna kräver avhjälpa felet. Leverantörens ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för Applikationens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.
17.3 Avhjälpande av fel i Applikationen sker genom rättelse eller genom anvisning om kringgående av felet. Kunden ska för att få åberopa fel som leverantören ansvarar för, anmäla det till leverantören inom skälig tid efter det att kunden upptäckt felet. Kunden ska ange och vid behov visa hur felet yttrar sig.
17.4 Leverantörens ansvar för fel i Applikationen omfattar inte:
a) fel förorsakade av kunden företagna ändringar eller ingrepp i Applikationen eller Tjänsten,
b) av virus eller andra utifrån kommande angrepp, såvida leverantören förfarit fackmannamässigt för att skydda Tjänsten mot sådana angrepp; eller
c) annan omständighet som kunden eller tredje man ansvarar för eller som annars är utom leverantörens kontroll.
17.5 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som leverantören ansvarar för, ska kunden ersätta leverantören för utförd tjänst enligt leverantören vid varje tid gällande prislista.
17.6 Om leverantören inte avhjälpt felet med den skyndsamhet. som omständigheterna kräver, får kunden skriftligen ge leverantören en slutlig och skälig frist för avhjälpande. Är felet inte avhjälpt när fristen gått ut, har kunden rätt till sådant avdrag på priset för Tjänsten som svarar mot felet och, om leverantören varit försumligt, rätt till skadestånd med de begränsningar som följer av Avtalet.
17.7 Leverantören ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, och kunden kan inte rikta andra anspråk mot leverantören med anledning av fel i Applikationen.
18 Ansvarsbegränsning
18.1 Om part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal av omständighet som part ej kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av Tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Har Tjänstens fullgörande till väsentlig del förhindrats längre tid än två månader på grund av viss ovan angiven omständighet, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda Avtalet.
18.2 Skulle skadeståndsansvar uppstå ska, utom i fall som avses i punkten 7 och såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, parts skadeståndsansvar per kalenderår vara begränsat till direkt skada till ett sammanlagt belopp om 15 % av årsavgiften för berörd Tjänst i fråga. Part ansvarar dock, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger eller avseende kundens ansvar enligt punkt 7, inte i något fall för utebliven vinst, besparing eller annan indirekt skada eller förlust inklusive andra partens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Leverantören ansvarar dock inte för förlust av data utom vad avser sådan förlust av data som orsakats av leverantörens försumlighet att utföra säkerhetskopiering eller lagring enligt Specifikation för Tjänsten.
18.3 Kunden ska, för att inte förlora sin rätt till skadestånd, framställa krav på skadestånd till leverantören senast inom 6 månader från skadetillfället.
19 Avtalsperiod
19.1 Detta Avtal gäller från det att parterna undertecknat detsamma. Avtalsperiod, förlängningsperiod och uppsägningstid ska anges i Avtalet. I det fall avtalsperiod är angivet ska denna räknas från Startdagen. Om annat inte avtalas ska uppsägning av Avtalet ske senast 90 dagar före utgången av löpande avtalsperiod. Avtalet är annars varje gång förlängt att gälla för varje avtalad förlängningsperiod. Om någon avtals- eller förlängningsperiod inte överenskommits gäller Avtalet tillsvidare med 90 dagars ömsesidig uppsägningstid. Avtalet upphör vid kalendermånads skiftet som inträffar efter uppsägningstidens utgång. Uppsägning av Avtalet ska ske skriftligen.
20 Förtida upphörande
20.1 Vardera parten äger säga upp Avtalet till upphörande a) om andra parten väsentligt bryter mot sina åtaganden enligt detta Avtal och inte inom 30 dagar efter skriftlig anmodan, ställd till andra parten med hänvisning till denna punkt, har vidtagit rättelse, eller b) om motparten försatts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, är föremål för företagsrekonstruktion eller eljest är på obestånd.
20.2 Den uppsägande parten har rätt att säga upp avtalet till i uppsägningen angiven tidpunkt, dock senast till upphörande tre månader från uppsägningen.
20.3 Uppsägning ska ske skriftligen för att vara gällande.
21 Avveckling av samarbete
21.1 Vid Avtalets upphörande ska kopia av Kundens Data och Kundens Programvara, när så är tillämpligt, omedelbart återlämnas till kunden eller till den kunden anvisar och de delar som finns elektroniskt ska, om kunden så önskar och i skälig omfattning, överlämnas i elektroniskt skick enligt kundens instruktioner. Leverantören ska även, som en Tilläggstjänst, i skälig omfattning assistera kunden om kunden själv ska tillhandahålla eller från annat av kunden anvisat företag erhålla motsvarande tjänst som Tjänsten för att bidra till att en sådan överföring av tjänsten kan ske med så liten störning som möjligt för kunden. Leverantören ska efter överföring av Kundens Data radera eller anonymisera Kundens Data. Leverantören ska ha rätt till skälig ersättning för sådant, arbete eller investering som krävs enligt leverantörens gällande prislista. Kundens skyldighet att ersätta investeringar inträder endast om kunden begärt sådan investering.
22 Meddelanden
22.1 Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom, bud, rekommenderat brev eller elektroniskt meddelande till parternas kontaktperson till av parterna angivna nummer/adresser. Meddelandet ska anses ha kommit andra parten till hända a) Om avlämnat med bud; vid avlämnade! b) Om avsänt med rekommenderat brev; 5 dagar efter avsändandet för postbefordran c) Om avsänt som elektroniskt meddelande; vid mottagande då det elektroniska meddelandet kommit till mottagarens elektroniska adress under förutsättning att avsändande part även sänt meddelandet per brev samma dag.
23 Överlåtelse
23.1 Avtalet, får inte överlåtas utan den andra partens godkännande.
23.2 Leverantören får dock utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt detta Avtal.
24 Tillämplig lag, tvist.
24.1 Tvister angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal ska avgöras av skiljemän enligt svensk lag, utan dess tillämpning av internationella privaträttsliga regler. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger 25 gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, ska tvisten avgöras av allmän domstol. Oberoende av vad som angivits ovan, äger vardera parten rätt att inleda rättsligt förfarande i allmän domstol eller annan behörig myndighet gällande klar och förfallen fordran.